Wygraj wesele Marzeń

Regulamin Konkursu
„Wygraj wesele Marzeń”

Postanowienia ogólne.
Organizatorem Konkursu „Wygraj wesele Marzeń” (dalej „Konkurs”) jest CATERING SERVICE Marzena Czochara, Tomasz Machnicki sp.j., ul. Powstańców 1, 41-500 Chorzów NIP: 6462834240, REGON: 241000803, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 312828 (zwana dalej „Organizatorem”).
Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
Treść́ Regulaminu jest dostępna na stronie:olimprestauracja.pl
Konkurs obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Konkurs objęty niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 ze zm.).

Warunki udziału w Konkursie.
W Konkursie może wziąć́ udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski, która posiada konto w serwisie Facebook.com.
Z Konkursu wyłączeni są̨ pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny.
Uczestnik biorący udział w Konkursie jest identyfikowany imieniem i nazwiskiem lub nickiem, pod jakim występuje w serwisie Facebook.com.
Uczestnik, biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę̨ także na opublikowanie swojego imienia i nazwiska lub nicka, pod którym występuje w serwisie Facebook.com, na stronie internetowej https://www.facebook.com/restauracjaolimp

Zasady Konkursu.
Organizator na stronie internetowej https://www.facebook.com/restauracjaolimp umieści formalne zawiadomienie o Konkursie („Post Konkursowy”), w którym wskaże zadanie konkursowe.
Zadanie konkursowe polegać będzie na:
udostępnieniu przez Uczestnika na swojej Tablicy profilowej Facebook Postu Konkursowego,
polubieniu Postu Konkursowego
umieszczeniu pod Postem Konkursowym komentarza: jak wyglądały Wasze zaręczyny
Warunki wskazane w niniejszym postanowieniu musza być spełnione łącznie. Każdy Uczestnik może umieścić tylko jeden Komentarz.
Wykonanie przez Uczestnika czynności, o których mowa w pkt 3.2 jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
Komentarze, o których mowa w pkt 3.2 pkt c) zawierające treści obraźliwe, obelżywe, nieprzyzwoite, niecenzuralne, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające czyjąkolwiek godność́ osobistą lub prawa autorskie zostaną̨ usunięte przez moderatorów strony internetowej https://www.facebook.com/restauracjaolimp
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność́ za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, w związku publikacją Komentarza.

Czas trwania Konkursu.
Konkurs trwa od 11 listopada 2019 roku od godz. 9:00 (tj. godziny publikacji Postu Konkursowego) do 30 listopada 2019 roku do godz.23:59
Czynności o których mowa w pkt 3.2 Regulaminu wykonane po 30 listopada 2019 roku po godz. 23:59, nie będą brane pod uwagę.
Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi 6 grudnia 2019 roku do godz. 13:00, w formie komentarza pod Postem Konkursowym.

Wybór Laureatów Konkursu.
Treść Komentarza będzie oceniana przez jury w składzie trzech przedstawicieli Organizatora. Jury wyłoni jednego uczestnika, którego Komentarz będzie najoryginalniejszy oraz najbardziej kreatywny. Ocenie podlegają̨ wyłącznie Komentarze zamieszczone w terminie wskazanym w pkt 4.1. niniejszego Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków wskazanych w pkt 3.2. Kryterium przyznania Nagrody stanowić będzie swobodną ocenę jury, zamieszczonych przez Uczestników Komentarzy, pozwalających uznać je za ciekawe i pomysłowe.
Informacja o wygranej zostanie zamieszczona publicznie na stronie https://www.facebook.com/restauracjaolimp w formie komentarza pod Postem Konkursowym.
Laureat Konkursu zostanie poproszony za pośrednictwem funkcji Wiadomość Prywatna udostępnionej przez serwis Facebook.com o kontakt w celu ustalenia warunków realizacji Nagrody, w tym spotkania w siedzibie Restauracji Olimp przy ul. Mikołowskiej 72 C w Katowicach.
Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

Nagrody.
Nagrodą w Konkursie jest organizacja przyjęcia weselnego w Restauracji Olimp przy ul. Mikołowskiej 72 C w Katowicach o wartości 4625,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych 0/100 ) brutto.
W skład Nagrody wchodzi:
przygotowanie pełnego wyżywienia dla maksymalnie 25 osób,
dekoracja Sali Weselnej,
Laureat Konkursu, w przypadku chęci rozszerzenia zakresu Przyjęcia Weselnego ponad wchodzący w skład nagrody, jest zobowiązany finansować każdą usługę z własnych środków, po uzgodnieniu ceny i możliwości jej realizacji z Organizatorem.
Termin realizacji Nagrody będzie ustalany przy uwzględnieniu aktualnego obłożenia Organizatora, przy czym Nagroda musi być wykorzystana do dnia 31.12.2021r..
Laureatowi Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się̨ przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniędzy ani inna nagroda. Nagroda nie podlega wymianie na wartość w gotówce. W przypadku zrzeczenia się̨ Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń́ od Organizatora.
Nagroda w Konkursie zostanie przekazana zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W przypadku, jeżeli przekazanie Nagrody będzie się wiązało z obowiązkiem pobrania podatku, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie takiego podatku i pobierze należny podatek.

Reklamacje.
Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu muszą być składane wyłącznie przez Uczestników w formie mailowej na adres cs@cateringservice.pl, z tytułem: „Reklamacja – Konkurs „Wygraj wesele Marzeń” przez cały czas trwania Konkursu oraz przez 7 dni po przekazaniu Uczestnikowi informacji o przyznaniu Nagrody. Reklamacje wpływające po powyższych terminach nie będą rozpatrywane.
Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane przez jury niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub telefonicznie (pod adresem lub numerem telefonu wskazanym w reklamacji), najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
Decyzje jury w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

Postanowienia końcowe.
Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa, w szczególności zaś przepisy Kodeksu Cywilnego.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Konkursu, w tym jej zakończenia, w każdym terminie, bez podania przyczyny.
Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304.
Informacje podawane przez Uczestników są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą̨ wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
W przypadku stwierdzenia nadużyć́ ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć́ danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie Uczestnikowi wiadomości prywatnej wraz z uzasadnieniem.
Organizator w żadnym zakresie nie odpowiada za niezależne od niego sytuacje braku możliwości realizacji Nagrody.
Organizator nie ponosi – poza uregulowaną bezpośrednio w przepisach prawa – odpowiedzialności względem osób, które korzystają z Nagrody, a jedynie wobec Laureatów Konkursu.
W ramach konkursu stosuje się zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „Rozporządzenie”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. na podstawie Państwa zgody.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych: imię, nazwisko, lub nick, stanowi warunek udziału w Konkursie.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
w celu udziału w Konkursie,
w celu wyłonienia Laureatów Konkursu,
w celu skontaktowania się celem realizacji Nagrody,
w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń.
Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej, tj. do dnia realizacji Nagrody oraz przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji Nagrody, lub do czasu wycofania zgody.
Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody), jednakże wiąże się to z rezygnacją z udziału w Konkursie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w następujący sposób:
pisemnie na adres Organizatora,
mailowo na adres cs@cateringservice.pl
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 Rozporządzenia.
Prawo do sprostowania danych osobowych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
Prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe. Pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane,
sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania,
przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem,
musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku,
osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art. 17 ust. 3 Rozporządzenia.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy,
jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń,
jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art. 18 ust. 2 Rozporządzania.
Prawo do przeniesienia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych osobowych innemu administratorowi – w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, jak i dane wynikające z Państwa zachowania. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej,
dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji – mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
pisemnie na adres Organizatora,
mailowo na adres cs@cateringservice.pl.
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów,
w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

Zmiana Regulamin Konkursu
„Wygraj wesele Marzeń”

Treść zmiany
Organizator Konkursu „Wygraj wesele Marzeń” na podstawie pkt 8.3 Regulaminu dokonuje następujących zmian w Regulaminie Konkursu:
dokonuje się zmiany całego punktu 4 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:
Czas trwania Konkursu.
Konkurs trwa od 11 listopada 2019 roku od godz. 9:00 (tj. godziny publikacji Postu Konkursowego) do 31 grudnia 2019 roku do godz.23:59
Czynności o których mowa w pkt 3.2 Regulaminu wykonane po 31 grudnia 2019 roku po godz. 23:59, nie będą brane pod uwagę.
Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi 8 stycznia 2020 roku do godz. 13:00, w formie komentarza pod Postem Konkursowym.
Pozostałe warunki Regulaminu pozostają bez zmian.